BIOOPERAT - operat wodnoprawny, inwentaryzacje przyrodnicze

Wrocław 50-348
ul. Henryka Sienkiewicza 112/5

W zakresie usług znajduje się opracowywanie: operatów wodnoprawnychinwentaryzacji przyrodniczychinwentaryzacji dendrologicznychraportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowiskokart informacyjnych przedsięwzięć, analiz porealizacyjnych, wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wniosków o wydanie zezwoleń na zbieranie odpadów, wniosków o wydanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów, wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych, innych dokumentów i ekspertyz środowiskowych (m.in.: przeglądów ekologicznych, ocen ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód, projektów planów zadań ochronnych, raportów początkowych, waloryzacji terenu).

Właścicielką Bioooeratu jest Ewa Juchnowska, doktor biologii z bogatym doświadczeniem w branży, w tym ponad 13 letnią praktyką w świadczeniu usług w zakresie ochrony środowiska dla przemysłu, sektora gospodarki komunalnej i administracji publicznej. W ramach dotychczasowej aktywności zawodowej właścicielki leżało przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wydania: pozwoleń umożliwiających zgodne z prawem korzystanie ze środowiskadecyzji środowiskowych a także specjalistycznych opracowań i ekspertyz. Współpraca zawodowa obejmowała między innymi takie instytucje, jak: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, Miejskie Przdsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, Generalne Dyrekcje Dróg i Autostrad we Wrocławiu, Bydgoszczy, Gdańsku, Wraszawie, Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Südzucker Polska S.A., Kopalnia Surowców Mineralnych „ Surmin – Kaolin” S.A., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o., Volvo Polska Sp. z o.o.